สถิตินักเรียน 2563

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 10 6 16 1
ป.2 8 7 15 1
ป.3 11 12 23 1
ป.4 4 9 13 1
ป.5 11 3 14 1
ป.6 8 10 18 2
อ.3 6 7 13 1
รวม 58 54 112 8

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 10 7 17 นางวิภาวดี สายน้ำเย็น
ป.2/1 8 7 15 นางปวีณา พลหาร
ป.3/1 11 12 23 นายวรพจน์ กันธิยะ
ป.4/1 4 9 13 นางขวัญจิตร ศรีวิชัย
ป.5/1 11 3 14
ป.6/1 5 5 10 นายสุธิพงษ์ วันทิตย์
อ.3/1 6 6 12 นางพุธแก้ว กำแพงคำ
รวม 55 49 104  
โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านห้วยแม่ซ้าย. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon